Kontakt

Kjøpsvilkår

 Siste oppdatert: 15.08.2023

Avtalen 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Når du kjøper en tjeneste, inngår du en avtale med enkeltpersonsforetaket Stine Haslestad. Du må ha lest og forstått den avtalen.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selger.

Endring i avtalen kan oppstå. Ved større endringer vil tidligere kundeforhold bli informert om å akseptere de nye vilkårene.

Partene

Selger er:
Stine Haslestad
[email protected] 
Org.nr. 931 482 440

og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort for privatpersoner og/eller faktura for bedrifter. Selger aksepterer Visa og MasterCard gjennom samarbeidspartneren Stripe (via Kajabi). Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Faktura:
Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt etter utført tjeneste. Betalingsfristen framgår av fakturen og er på 14 dager fra mottak. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller dens representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kjøper. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Veiledning - Rådgivning:
I forkant av timen vil det i god tid bli sendt ut et kartleggingsskjema, som kjøper skal fylle ut og returnere til selger senest 48 timer før avtalt time. Mottar ikke selger nødvendig informasjon for å utføre timen gis det grunnlag for å flytte/avlyse timen, og kjøper blir fakturert for et gebyr på 300,-. 

Avlysing og utsettelser
Selger forbeholder seg retten til å avlyse eller utsette avtale som følge av årsaker som er utenfor kontroll. Ved avlysning av aktiviteter vil kursdeltakeren få refundert betaling. Ved utsettelse vil kursdeltakeren bli tilbudt deltakelse på et senere tidspunkt.

Force majeur
Er selger forhindret fra å levere eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Ifølge Angrerettloven så gjelder ikke angreretten for avtaler om "levering av digitalt innhold som ikke leveres fysisk, dersom forbrukeren klart ber om at levering starter og erkjenner at angreretten går tapt. Med digitalt innhold som ikke leveres fysisk menes for eksempel produkter som lastes ned fra internett eller som sendes som vedlegg på e-post."

Les mer om det hos regjeringen.

 Avbestilt veiledningstime etter at kartleggingsskjema er returnert til selger må betales i sin helhet.  

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Ønsker kjøper at dette blir slettet, sender kjøper e-post til [email protected]. Kjøper har også rett til innsyn om all informasjon lagret om han.

Les mer utdypende i personvernerklæringen.

Opphavsrett

Opphavsrett © Matkompasset. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på våre nettsider.

Konfidensialitet

Disse betingelsene er en gjensidig avtale om taushetsplikt. 

Ansvar

Selger fraskriver seg alle økonomiske krav knyttet til sine nettsider, nyhetsbrev, videoer, kurs eller annet innhold. Vi gjør hele tiden vårt ytterste for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe tjenester aksepterer og godtar du, at du selv er ansvarlig for egen fremgang og resultater. Selger tilbyr ingen garantier om resultater. Du er selv ansvarlig for å gjennomføre og dine resultater er avhengig av dette.

Selger tilbyr ingen profesjonell juridisk, medisinsk, psykologisk eller økonomisk rådgivning. Hvis kjøper har medisinske, psykologiske, juridiske eller økonomiske spørsmål, bør det konsulteres med en kvalifisert fagperson.

Kunden er ansvarlig for å gi fullstendige og riktige opplysninger om egen situasjon og helse i kartleggingsskjema slik at veiledningen har best mulig grunnlag for utarbeidelsen av tilpasset oppfølging.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger på epost: [email protected] innen rimelig tid, jf. punkt om angrerett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller forbrukerradet.no.